Storegård


Gårdshistorik för Storegård i Fjelie


1297423229

Bakgrund
Historien om Storegård går tillbaka till 1300-talet i skrifterna och arkeologiska undersökningar har funnit fynd från
ca 2000 år f.Kr. Det som är känt som våldsamt i historien var när den danska adelssläkten Laxman hade ägandet
över Storegård och tre granngårdar vid 1400-talets slut. Laxman var född i södra Halland och var rådgivare till
kungen av Danmark. En biskop Gunnarson gillade inte Laxman när han försökte intrigera för att återfå sina gårdar
från krigen. Biskopen anklagade Laxman för landsförräderi och adelsmannen dödades i ett bakhåll, efter att ha
lämnat en fredstrevare från svenske kungen Sten Sture. Laxmans dödsbo fick betala för förräderiet med gårdarna
jämte fläsk, nöt- och fårkroppar samt husgeråd, sill, mjöl mm. till biskopen Gunnarsson.

Slaget vid Lund
I samband med reformationen och Gustav Vasa övertog Kronan alla kyrkans gårdar och gods, men sålde sedan
eller bytte med adeln. Därefter rådde krig. På 1600-talet blev Skåne svenskt. Det sägs att vid slaget vid Lund
var danskarna förlagda till Laxmans Åkarp. Året 1658 blev Skåne svenskt. Invånarna i Laxmans Åkarp var bönder
och knappt-läs och skrivkunniga. De förstod inte vad det stod i breven de fick, men de reagerade mot pålagor
som att svenska soldater skulle hållas med mat och husrum. Vid denna tiden fanns Snapphanerörelsen även i
dessa bygder. Enskiftet genomfördes i Sverige under 1800-talet. År 1804 hade Laxmans Åkarp ca 129 invånare.
Då utskiftades gårdarna med Sveriges konungs goda minne till att ha samlade skiften och ligga utom den
ursprungliga byn.

200-års jubileum
Året 1809 flyttade gården Storegård, som var den största av Laxmans Åkarpsgårdar ut ur bygemenskapen och
lades till egna marker runt om. Vi kan därför fira 200-års jubileum just i år. Vår släkt tillträdde gården  1926, då
farmor var 10 år, och hennes far godsägare Bernhard Brahme köpte gården. Innan dess arrenderade han Aren-
dala gård, öster om Lund. Farmor kom ihåg att korna drevs från Arendala en tidig morgon, rätt genom Lund för
att finna sin nya bostad på Storegård. På den tiden hade man 60 kor och var utan motstycke störst i omgivningen.
Mjölkskjutsen gick till Lunds mejeri, numera Kulturmejeriet. Farmor tog tåget mellan Lund och Bjärred med station
i Fjelie för att komma till skolan i Lund. Det var samma järnväg som fanns för att köra lundabor till sina sommar-
ställen i Bjärred.

1298246144
Mangårdsbyggnaden

1298246207
Stora stallbyggnaden

Släktgården
Stallet på Storegård var mycket modernt för tiden och hade orsakat en tidigare arrendator att uppsöka fattig-
vården för sitt fortsatta liv. Smedjan som ligger strax innan gården var också en viktig faktor för farmors far
vid valet av gård. Storegård brukades av släkten och senare även en tid av en arrendator i Fjelie by. Sedan 1992
brukar åter släkten Brahme gården och man har gjort genomgripande renoveringar av både bostadshus och ekonomi-
byggnader.

1298246520
En av de äldre stallbyggnaderna

 

Comments are closed